Privacy beleid

Kinderopvang De Lytse Pykjes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang De Lytse Pykjes  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kinderopvang De Lytse Pykjes  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Kleding
Omdat er veel buiten gespeeld wordt met natuurlijke materialen zoals zand en water en er gewerkt wordt met (water)verf, klei en lijm is het handig als uw kind kleding draagt wat vies mag worden.

Ook vinden wij het fijn als u reserve kleding meebrengt voor als er iets mis gaat.

Kind-volg-systeem
Door goed te observeren kunnen we het kind beter volgen in zijn of haar behoeftes.

Zo kijken we naar wat u kind kan en doet, bv. omrollen, gaan staan, kruipen, lopen, rennen, fietsen. Ook kijken we naar hoe uw kind zich voelt, zich gedraagt in de groep en slaapt.  Uw kind wordt eens in de 4 maanden geobserveerd en eens per jaar hebben we een 10 minuten gesprek met u als ouder over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Dit gesprek voert u met de pedagogische medewerker die mentor is van uw kind, hierin bespreken we over de ontwikkeling van uw kind. 

Peutergroep
De peutergroep is primair bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar. Wij volgen hier thema’s o.a. Uk & Puk Naast het spelen is de peutergroep een voorbereiding op het basisonderwijs. De kinderen worden op de peutergroep gestimuleerd in hun ontwikkeling door onze gekwalificeerde medewerkers. Door middel van observaties en gebruik van een kind volg systeem wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en vastgelegd. Hun ontwikkeling wordt jaarlijks met de ouders besproken.

Stage lopen bij kinderopvang De lytse pykjes
Zoek je een leuke en leerzame stageplek in de kinderopvang? Neem dan contact op met Kinderopvang De lytse pykjes

Wij hebben elk jaar plek voor 3-6 stagiaires. Wij zijn met name op zoek naar stagiaires
van de opleiding pw.

Je kan stage lopen op de dagopvang, peutergroep of op onze BSO.

Als je bij ons stage komt lopen zorgen wij voor goede begeleiding van ervaren pedagogisch medewerkers.
 

Uk en Puk

Het nieuwe vriendje op de groep van uw kind: Hij is knal geel, heeft een blauw gestreepte muts op en hij heeft een groen geruite tuinbroek aan. Dat is Puk, die vanaf nu bij ons op de groep komt wonen.

Kinderopvang De lytse pykjes heeft gekozen om te gaan werken met Uk & Puk, een VVE methode die speciaal is ontwikkeld voor de kinderopvang. Uk & Puk is een onderdeel van de landelijk erkende VVE methode Ko-totaal. Wij hebben voor de Uk & Puk methode gekozen, omdat dit programma speciaal gericht is op kinderdagverblijven en de ruimte blijft bieden om de activiteiten naar eigen inzicht in te passen en aan te passen binnen het bestaande dagritme.

Wat is VVE?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Voorschoolse educatie wordt voorafgaand aan de schoolperiode geboden voor kinderen van 0 tot 4 jaar, in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven   

VVE is een manier van werken binnen de kinderopvang waarbij je bewust de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen stimuleert door middel van spel en activiteiten. De doelstelling van het VVE beleid is om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling. VVE is met name geschikt om achterstanden te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar VVE is natuurlijk goed voor alle kinderen!

Door bij ons op de dagopvang bewust alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren krijgen kinderen een betere start op de basisschool en vergroten we hun kans op een goede schoolloopbaan.

Wat is Uk&Puk?

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Met Uk & Puk werk je aan de hand van een thema, dat iedere keer 6 weken duurt. De diverse thema’s met bijbehorende uitdagende en speelse activiteiten voor iedere dag, stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen.

Deze thema’s en activiteiten kunnen makkelijk in het bestaande dagritme worden geïntegreerd. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters zo nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Op deze manier legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1.   

Wie is Puk?

Wanneer je met Uk & Puk gaat beginnen komt de pop Puk op de groep wonen. In de meeste activiteiten speelt Puk een centrale rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. De kinderen ontwikkelen zich zo op een speelse manier met de pop. Puk biedt troost en is het vriendje bij wie baby’s, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Puk is het speelkameraadje van de kinderen, waardoor Puk voor veel kinderen de drempel iets lager maakt om mee te doen aan de activiteiten.

 Indeling:

In onze kinderopvang vindt u een ruime groepsruimte voor dagopvang en een aparte ruimte voor naschoolse opvang, 4 slaapkamers, toiletruimte bij elke opvang ruimte , hal en een keukenvoorziening. Uiteraard voldoen alle ruimtes aan de normen op het gebied van veiligheid en hygiëne.De ruimtes worden verwarmd doormiddel van vloerverwarming. Dit is ideaal voor spelende kinderen op de grond.Kinderopvang De lytse pykjes is ook uitgerust met een luchtverversing systeem.Dit houd in dat vuile lucht wordt continu afgezogen en schone lucht komt na filtering in het gebouw terug.Slaapkamers zijn uitgerust met airco.  Er is voor de kinderen een veelheid aan leuk spelmateriaal, afgestemd op verschillende leeftijdsgroepen. Wij bieden een rijke uitdagende omgeving aan zodat uw kind zich goed kan ontwikkelen.